JURIDISCHE VERKLARING

Door deze site te bezoeken, verklaart u zich akkoord met volgende juridische verklaring.

Het bedrijf
Dit is de website van HUIS & CO  E-STORE (Hobbyshop nv), een vennootschap volgens de Belgische wet, met zetel in 2490 Balen, Steegstraat 36, en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0442.119.268.

Auteursrecht en rechten van de producent van een databank
Deze website omvat een creatie die beschermd is door het auteursrecht, en een databank waarvoor Huis & Co  E-STORE of zijn zusterondernemingen het auteursrecht en de rechten als producent hebben. Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto's, film, grafische en andere elementen van deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, schikken, meedelen aan het publiek, lokaliseren of elke andere benutting van deze website of een deel ervan, in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, elektronisch, mechanisch of op andere wijzen, is ten strengste verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Huis & Co  E-STORE.

Handelsmerken en handelsnamen
Alle benamingen, logo's en andere symbolen van Huis & Co  E-STORE of zijn zusterondernemingen zijn handelsmerken en/of handelsnamen die door de wet zijn beschermd. Huis & Co   E-STORE verbiedt ten stelligste het gebruik van deze of gelijkaardige symbolen, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Huis & Co  E-STORE.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Huis & Co  E-STORE stelt alles in het werk om nauwkeurige, volledige en actuele informatie aan te bieden, maar deze site, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud, het materiaal, de informatie en de software die via de site ter beschikking wordt gesteld, wordt aan de gebruiker "zonder meer" aangeboden en zonder enigerlei expliciete of impliciete garanties of verklaringen.
De toegang tot en het gebruik van deze site en de daarin aangeboden informatie gebeuren op het risico van de gebruiker.
Huis & Co  E-STORE wijst alle aansprakelijkheid af voor schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- en speciale schade waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt is door of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van deze site of de afwezigheid van specifieke informatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mag niets op deze website worden beschouwd als een onderdeel van de verkoopvoorwaarden van Huis & Co  E-STORE.
Huis & Co  E-STORE kan de werking van alle delen van deze website gelijk wanneer in eigen beslissing en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en/of stopzetten. Huis & Co  E-STORE is op geen enkele manier verplicht deze site te actualiseren.
Huis & Co  E-STORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van websites van derden waarnaar hyperlinks worden gemaakt. De koppeling naar deze websites gebeurt op het eigen risico van de gebruiker.

Rechtsgebied
Alle aanspraken of rechtszaken met betrekking tot deze site of het gebruik ervan vallen onder de wetten van België.